asistanimaguvence

ODTÜ Araştırma Görevlilerinden Üniversite Yönetimine Çağrı : Video

ODTÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ORTAK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE ÇAĞRIMIZDIR

Bizler ODTÜ Araştırma Görevlileri olarak, geleceği belirsiz çalışma koşulları içinde güvencesiz ve geçici bir işgücü haline getirildiğimizi ve bu süreçte üniversite yönetiminin önemli bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Çalışma koşullarımız ve süremiz, görev tanımımız, akademik çalışmalarımızın yürütülmesi, ÖYP, kadrosuz çalıştırılan öğrenciler, mobbing, öğretim üyeliğine atanma ve üniversite yönetimine katılım gibi ortak sorunlarımızın çözümü için “ODTÜ Asistan Dayanışması” olarak iş güvencesi ilkesi ile bir araya geldiğimizi beyan ediyoruz. Üniversite yönetimini aşağıda belirtilen taleplerimize kulak vermeye ve ortak sorunlarımıza ilişkin çözümleri birlikte bulmaya davet ediyoruz.

1. ÇALIŞMA KOŞULLARI, SÜRESİ VE HARÇLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
1.1 ODTÜ’de araştırma görevlilerinin çalışma süresiyle (2+4+1 yıllık süre) ilgili senato kararının (2006/13-1) acilen durdurulması gerekmektedir. 6 Şubat 2013 tarih 28551 sayılı YÖK yönetmelik değişikliği göz önünde bulundurulduğunda “3+6+1” yıllık çalışma süresinin altında bir süre bizler açısından kabul edilemez.
1.2 12.12.2006 tarihinde senato tarafından çıkarılan karar ile hangi bölümlerden, kaç araştırma görevlisinin hangi gerekçelerle üniversite ile ilişiklerinin kesildiğini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz.
1.3 ODTÜ’de 50/d’den 33/a kadrosuna geçirilen araştırma görevlilerinin sayısını, bölümlere/birimlere dağılımını ve hangi gerekçeyle bu kadroya geçirildiklerinin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz.
1.4 ODTÜ’de doktoralarını başarı ile tamamlayan hiçbir araştırma görevlisinin üniversitedeki görevine keyfi olarak son verilmemesini ve doktora sonrasında en az 1 yıllık bir süre boyunca görevimize devam etmeyi talep ediyoruz. Bölüm kurullarının uygun görmesi durumunda, ODTÜ’de doktorasını başarıyla tamamlayan araştırma görevlilerinin bu 1 yıllık süre içerisinde iş güvencesinin sağlanmasını (mevcut yasa çerçevesinde bu 33/a kadrosudur) ve bu uygulama için gerekli kriterlerin kurumsal, objektif ve şeffaf süreçlerle belirlenmesini talep ediyoruz.
1.5 ODTÜ’nün tanımladığı “normal öğretim süresi” içerisinde yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayamadıkları gerekçesiyle araştırma görevlilerinden harç alınmamasını ve alınan harçların geçmişe yönelik olarak ve herhangi bir taahhütname istenmeksizin iade edilmesini istiyoruz.
1.6 Araştırma görevlilerine akademik çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için asgari fiziksel, mekânsal şartların (oda, sarf malzemesi, teçhizat vb.) sağlanmasını istiyoruz.

2. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ’NE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
Son dönemde; (1) YÖK bursunda ve kriz koşulları dolayısıyla yurt dışı kaynaklı burslarda azalma yaşanması, (2) yurt dışında akademik çalışmalara izin verilmesinde yaşanan sorunlar ve (3) doktoramızı tamamladıktan sonra görevimize son verilmesi gibi uygulamalar yurt dışında akademik çalışmalar yapmamızı güçleştirmektedir. Tüm bunlar bizlerin akademik niteliğiyle ilişkili olmayan durumlardır. Bunlardan daha önemli olan sorun; çalıştığımız, aidiyet hissettiğimiz, katkı sağlamak istediğimiz kendi üniversitemizin, “burs yoksa, yurt dışında akademik çalışma yoksa, burada geleceğin de yok” tavrıdır. Bu, bizlerin ODTÜ’de tamamen geleceksiz, güvencesiz ve belirsiz koşullarda araştırma görevliliği yapmamız anlamına gelir. Geleceğimize yönelik böylesi bir güvencesizlik ve belirsizlik bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Bu duruma karşı üniversite yönetiminden taleplerimiz şunlardır:

2.1 ODTÜ kendi öğretim üyesini yetiştirmek için araştırma görevlilerinin de katılımıyla bir program/strateji oluşturmalıdır.
2.2 Doktorasını ODTÜ’de başarıyla tamamlayan araştırma görevlilerinin öğretim üyesi olabilmesini kategorik olarak reddeden içten beslenmeye (inbreeding) karşı uygulama gözden geçirilmelidir.
2.3 Doktorasını ODTÜ’de yapan araştırma görevlileri için, eğer yurtdışında akademik çalışma yapmış olma zorunluluğu aranacaksa, yüksek lisans ve doktora farkı gözetmeksizin, iki dönem yurtdışında akademik çalışma yapmış olmak öğretim üyeliğine atanma açısından yeterli bir kriter olarak kabul edilmelidir.
2.4 ODTÜ yurt dışında çeşitli üniversitelerle yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmaya ilişkin ortak programları çoğaltmalıdır. Araştırma görevlilerine bu programlar çerçevesinde araştırma olanakları sunulmalıdır.
2.5 Bölümler arası farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda; her bölümün/fakültenin atama terfi kriterlerinin farklı olduğu gibi, yurtdışı doktora zorunluluğu konusunda da bu kararın bölümlere bırakılması gerekmektedir.

3. ÖYP’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
3.1 ÖYP araştırma görevlilerinin akademik çalışmaları için ayrılan kaynakların
kullanım süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde işletilmelidir. Bu kaynakların kullanım süreci araştırma görevlisinin bilgisi dâhilinde işletilmeli ve ÖYP konusunda ODTÜ’nün yetkili kıldığı birimlerin dışındaki kişilerin inisiyatifinde olmamalıdır.
3.2 Araştırma görevlisinin bizzat yaptığı harcamalar ile bölüm adına yapılan harcamalar ÖYP portalı sisteminde ayrı başlıklar altında yer almalıdır.
3.3 ODTÜ, ÖYP araştırma görevlileri ile kadrolarının bağlı bulunduğu üniversiteler arasındaki ilişkilerin yürütülmesinde işlev gören koordinasyon mekanizmasını daha etkin işletmelidir.
3.4. ÖYP-KKTC araştırma görevlileri, içinde bulundukları burslu öğrenci statüsünden çıkarılmalı; maaşlar vb. konularda yaşadıkları hak kayıpları ortadan kaldırılarak sosyal güvenlik hakları temin edilmelidir.

4. GÖREV TANIMIMIZA İLİŞKİN TALEBİMİZ
4.1 ODTÜ’de araştırma görevlilerinin görev tanımına ilişkin üniversite yönetiminin ilke kararı almasını istiyoruz. Alınan ilke kararına göre ilgili denetimlerin yapılmasını ve araştırma görevlilerine hiçbir koşulda idari görevler ve sekreterlik işleri yaptırılmamasını talep ediyoruz.

5. AKADEMİK ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
5.1 Kadro ayrımı yapılmaksızın, araştırma görevlilerine doktora yeterliliği geçmiş olma ve benzeri bir kriter aranmadan akademik çalışmalara katılım desteği sağlanmasını istiyoruz (yurtiçi ve yurtdışında konferanslara katılım vb.).
5.2 Araştırma görevlilerine yurt dışında akademik çalışmalar yapmak üzere en az iki dönem izin verilmesini, bu sürede “idari izinli” sayılmayı talep ediyoruz.
5.3 Araştırma görevlilerinin projelerde yürütücü olmasını engelleyen uygulamaya son verilmesini talep ediyoruz.

6. KADROSUZ ÇALIŞAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
6.1 ODTÜ’de çeşitli akademik, idari ve sekretarya işlerini yerine getiren yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve öğrenci asistanlarının kadrosuz bir şekilde çalıştırılması temel bir insan hakkı olan sosyal güvenlik hakkına aykırıdır. Bu konuyla ilgili çalışanlar lehine iş tespiti davaları olduğu bilinmektedir. Kadrosuz çalışan öğrencilerin ve öğrenci asistanlarının kadroya geçirilmesini talep ediyoruz.

7. MOBBİNG’E KARŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN TALEBİMİZ
7.1 ODTÜ’de mobbing’e ilişkin öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, öğrenciler ve idari personeli kapsayacak şekilde üniversitedeki tüm bileşenlerin bilgilendirilmesini istiyoruz. Mobbing’e ilişkin olarak üniversite bünyesinde içerisinde araştırma görevlilerinin de bulunduğu, üniversitenin tüm bileşenlerinden oluşan bağımsız bir kurul oluşturulmasını ve bu kurulun şikâyetleri değerlendirmesini ve ilgili denetimleri yapmasını talep ediyoruz.

8. KAMPÜSTE LOJMAN HAKKINDAN FAYDALANMA TALEBİMİZ
8.1 Araştırma Görevlileri lojman hakkından mahrum bırakılmamalıdır. Araştırma Görevlisi sayısının toplam çalışan sayısına oranında bir lojman kontenjanı Araştırma Görevlileri’ne ayrılmalı, talep eden Araştırma Görevlilerine objektif kriterlere göre lojman tahsisi yapılmalıdır.

9. ÜNİVERSİTENİN YÖNETİMİNE KATILIMA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ
9.1 Kadro farklarından bağımsız olarak tüm araştırma görevlileri, ODTÜ’nün asli unsurlarıdır ve ODTÜ’ye aynı şekilde hizmet etmektedir. Bu anlamda statü farkı gözetmeksizin tüm araştırma görevlilerinin bölüm ve fakülte kurulu toplantılarına eşit söz hakkı ile temsiliyeti sağlanmalıdır. Araştırma görevlileri bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektörlük seçimleri de dâhil olmak üzere, üniversite üst kurullarında da oy kullanabilmelidir.
9.2 Yönetimde şeffaflık ve katılımcılık ODTÜ yönetiminin çok önemli bulduğumuz temel ilkelerindedir. Tüm senato toplantı gündemlerinin toplantı öncesinde ODTÜ kamuoyu ile paylaşılmasını ve toplantının interaktif ortamda canlı olarak yayınlanmasını ve toplantılarda alınan kararların web sitesi aracılığıyla paylaşılmasını istiyoruz. Ayrıca araştırma görevlilerinin üniversite senato toplantılarına temsilcileri aracılığıyla katılmasını talep ediyoruz.

Bizler gelecek öğretim üyeleri, ODTÜ’nün hem niteliksel hem niceliksel anlamda önemli bileşenleri, genç ve dinamik elemanları olarak, YÖK’ün önerdiği koşullardan dahi daha olumsuz çalışma koşularında istihdam edilmeyi kabullenmiyor; ODTÜ yönetiminin taleplerimiz konusunda bir an önce somut adımlar atmasını bekliyoruz.

ODTÜ ASİSTAN DAYANIŞMASI
e-posta grubu: odtuarastirmagorevlileri@googlegroups.com
facebook sayfası: http://www.facebook.com/OdtuAsistanDayanismasi

Yorum Yap!