Video: Genç Akademisyenlerden Başbakan’a Yanıt / Young Academicians’ Protest Letter to Prime Minister Erdogan

Young Academicians’ Protest Letter to Prime Minister Erdogan is as follows, (Text is available also in English, Turkish, French, German, Spanish and Greek below)

Genç Akademisyenlerden Başbakan'a Yanıt
video:

Sayın Başbakan,
Bizler; Müslüman, Hristiyan, Yahudi ya da Zerdüşti, Alevi veya Şafii, dindar ya da dinsiz, Ateist veya Agnostik, laikliğin gerekliliğine yürekten inanan genç ve akademisyenler olarak dindar ve muhafazakar bir gençlik yetiştirmeye dair son açıklamalarınızı son derece tehlikeli ve ürkütücü buluyoruz.
Turan Dursun’un fikirlerinden dolayı katledilmesi, Aziz Nesin’in maruz kaldığı baskılar, Maraş ve Sivas katliamları ve son olarak Rahip Santoro ve Zirve Yayınevi cinayetleri hafızalarımızda bu kadar tazeyken, toplumu inanç üzerinden bölen, dahası yüzbinlerce vatandaşımızın benimsediği Ateizmi tüm kötülüklerin anası olarak hedef gösteren ayrımcı söyleminiz bizim açımızdan kabul edilemez. Bir Başbakan olarak sizin, tüm vatandaşlarınıza eşit mesafede yaklaşmanız gerektiğini ve bu tutumun demokrasinin birincil şartı olduğunu hatırlatırız.
Öte yandan, çok zor şartlar altında ve her an istismara açık şekilde yaşayan sokak çocuklarını (medya adı ile tinerci çocukları) söyleminizle bir kez daha yaralamanızı kınıyoruz. Bu çocukların bulundukları koşullar “maneviyat eksikliğinin” değil, sizin de on yıldır yönetiminde olduğunuz ülkemizin derin sosyal ve ekonomik sorunlarının sonucudur.
Sayın Başbakan,
Sizin görev ve sorumluluğunuz, öncelikli değeri insan ve doğa sevgisi olan ve eleştirel düşünebilen nesillerin yetişebilmesi için gerekli eğitim olanaklarının herkese eşit bir şekilde sunulabilmesi ve tüm bireylerin insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için gereken koşulları sağlamaktır.
Son olarak, bu metni imzalarken hapislerde tutsak yatan yüzün üzerinde gazeteci, binlerce siyasetçi, milletvekilleri, Büşra hocamız ve beş yüzden fazla öğrenci arkadaşımızın durumundan endişe duyuyor ve tam da bu korku heyulasını yıkmak için imzamızı atıyoruz.

Saygılarımızla.

 

Genç Akademisyenlerden Başbakan'a Yanıt
video:

Recently Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said that his government wants to “raise a religious youth”. Erdogan is a graduate of a clerical school and the leader of the Islamist-rooted Justice and Development Party (AKP).

“Do you expect the conservative democrat AK Party to raise an atheist generation? That might be your business, your mission, but not ours. We will raise a conservative and democratic generation embracing the nation’s values and principles”

After an open call to academic people, they started to sign a petition against Erdogan’s Speech.

Young Academicians’ Protest Letter to Prime Minister Erdogan is as follows, (Text is available also in English, Turkish, French, German, Spanish and Greek below)

Dear Mr. Prime Minister,
We, as the youth and academics of this country, of Muslim, Christian, Jewish, Zoroastrian, Alawite, Shafi’i, religious and nonreligious, atheist and agnostic backgrounds, all joined with a firm belief in secularism, find your recent remarks about raising a religious and conservative youth most alarming and dangerous.
The assassination of Turan Dursun because of his beliefs and ideas, attempts to lynch Aziz Nesin, massacres of Maraş and Sivas, and most recently the assassinations of Father Santoro and the workers of Zirve Publishing house, are still fresh in our memories. It is against this background of events that a speech which only serves to divide people on the basis of religious affiliation, and targets atheism, to which hundreds of thousands of Turkish nationals adhere, as the root of all evil, is all the more unacceptable. We would therefore like to remind you that it is your primary duty, as the Prime Minister, to be impartial to all segments of the society, and that this is the fundamental rule of democracy. We further condemn your speech which served only to hurt and humiliate the children that live on the streets in Turkey (stigmatised with the media-catchphrase of ‘thinner-addicted children’), who already live under harsh conditions and who are subject to abuse. The plight of these children is not due to a lack of spirituality, as you have implied, but is caused by the deep-rooted social and economic problems of our country, to which you have served as Prime Minister for a decade.

Dear Mr. Prime Minister,

Your foremost duty and responsibility is to make sure that all citizens have equal access to a system of education that is essential in bringing up future generations capable of critical thinking, who prioritise love for humanity and nature; and to make sure that conditions required for a dignified and honourable life are accessible to all.

Finally, we, as signatories to this petition, would like to express our concern for over hundred journalists, thousands of politicians, Busra Ersanli and more than five hundred students, who are imprisoned as of this writing. We sign this petition to break through this sphere of fear.

With all our respect

If you agree with us and want to be heard please sign the petition


Genç Akademisyenlerden Başbakan’a Yanıt

Sayın Başbakan,

Bizler; Müslüman, Hristiyan, Yahudi ya da Zerdüşti, Alevi veya Şafii, dindar ya da dinsiz, Ateist veya Agnostik, laikliğin gerekliliğine yürekten inanan genç ve akademisyenler olarak dindar ve muhafazakar bir gençlik yetiştirmeye dair son açıklamalarınızı son derece tehlikeli ve ürkütücü buluyoruz.

Turan Dursun’un fikirlerinden dolayı katledilmesi, Aziz Nesin’in maruz kaldığı baskılar, Maraş ve Sivas katliamları ve son olarak Rahip Santoro ve Zirve Yayınevi cinayetleri hafızalarımızda bu kadar tazeyken, toplumu inanç üzerinden bölen, dahası yüzbinlerce vatandaşımızın benimsediği Ateizmi tüm kötülüklerin anası olarak hedef gösteren ayrımcı söyleminiz bizim açımızdan kabul edilemez. Bir Başbakan olarak sizin, tüm vatandaşlarınıza eşit mesafede yaklaşmanız gerektiğini ve bu tutumun demokrasinin birincil şartı olduğunu hatırlatırız.

Öte yandan, çok zor şartlar altında ve her an istismara açık şekilde yaşayan sokak çocuklarını (medya adı ile tinerci çocukları) söyleminizle bir kez daha yaralamanızı kınıyoruz. Bu çocukların bulundukları koşullar “maneviyat eksikliğinin” değil, sizin de on yıldır yönetiminde olduğunuz ülkemizin derin sosyal ve ekonomik sorunlarının sonucudur.

Sayın Başbakan,

Sizin görev ve sorumluluğunuz, öncelikli değeri insan ve doğa sevgisi olan ve eleştirel düşünebilen nesillerin yetişebilmesi için gerekli eğitim olanaklarının herkese eşit bir şekilde sunulabilmesi ve tüm bireylerin insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için gereken koşulları sağlamaktır.

Son olarak, bu metni imzalarken hapislerde tutsak yatan yüzün üzerinde gazeteci, binlerce siyasetçi, milletvekilleri, Büşra hocamız ve beş yüzden fazla öğrenci arkadaşımızın durumundan endişe duyuyor ve tam da bu korku heyulasını yıkmak için imzamızı atıyoruz.

Saygılarımızla,

İmzala

Lettre de protestation des jeunes académiciens adressée au Premier ministre Erdogan

Monsieur le Premier Ministre,

Nous, étant des jeunes et des académiciens musulmans, chrétiens, juifs ou zoroastriens, alévis ou chaféits, pieux ou irréligieux, athées ou agnostiques qui croient vivement à la nécessité de la laïcité, nous trouvons extrêmement dangereuses et terrifiantes vos dernières déclarations concernant la formation d’une jeunesse pieuse et conservative.
Tandis que l’assasinat de Turan Dursun pour ses idées, les oppressions subies par Aziz Nesin, les massacres à Maraş et à Sivas et en dernier l’assasinat de Prêtre Santoro et les crimes commis à la maison d’édition Zirve sont encore si vivants dans nos mémoires, votre discours discriminatoire qui divise la société par la croyance et qui surtout présente l’athéisme comme la mère de toute malice nous est inacceptable. Nous vous rappelons que vous, étant un premier ministre, vous êtes obligé de traiter de manière égale tous vos citoyens et que cette conduite est la condition principale de la démocratie.
D’autre part, nous vous reprochons d’avoir blessé encore une fois, par votre discours, les enfants sans-abris (dénommés vagabonds par les médias) qui vivent dans des conditions très difficiles et qui sont vulnérables à tout moment. Les conditions dans lesquelles ces enfants se trouvent ne sont pas le résultat d’une manque morale”, mais des problèmes sociaux et économiques profonds de notre pays que vous gouvernez depuis dix années.
Monsieur le Premier Ministre,
Votre fonction et votre responsabilité consistent à offrir les opportunités de l’éducation nécessaires pour la formation des générations qui ont l’esprit critique et dont les valeurs prioritaires sont l’amour de l’homme et de la nature et aussi de garantir les conditions nécessaires à toute personne pour mener une vie conforme à la dignité humaine.Enfin, en signant cette pétition, nous nous inquiétons également de la situation de plus de cent journalistes, de milliers de politiciens et de députés, de notre professeur Büşra Ersanlı et de nos amis étudiants prisonniers dont le nombre dépasse cinq cent et surtout nous signons cette pétition dans le but de détruire cet empire de la peur.Nos respectueuses salutations,
Signer la pétition

NOTE: Conformément au contenu et à l’objectif de notre campagne, nous prions les signataires de remplir complètement les informations relatives à leurs institutions et à leurs titres.

Antwort von den jungen Akademikern an den Ministerpräsidenten

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Wir als Jugend-und Akademiker dieses Landes, der muslimischen, christlichen, jüdischen, zoroastrischen, Alawiten, Shafi’i, religiösen und nichtreligiösen, Atheisten und Agnostiker, die alle mit einem festen Glauben an Säkularismus trat, finden Ihre letzte Gespräch zu bringen eine weitere religiöse und konservative Jugend, höchst alarmierend und gefährlich.Die Ermordung von Turan Dursun wegen seiner Überzeugungen und Ideen, Versuche zu lynchen Aziz Nesin, Massaker von Maras und Sivas, und zuletzt die Ermordung von Pater Santoro und den Arbeitern der Zirve Publishing, sind immer noch in unserer Erinnerung reif. Es ist vor diesem Hintergrund der Ereignisse, dass eine Rede, die nur dazu dient, Menschen auf der Basis der Religionszugehörigkeit und Ziele Atheismus zu teilen, zu denen Hunderttausende von türkischen Staatsangehörigen haften, als die Wurzel allen Übels, umso weniger hinnehmbar ist. Deshalb möchten wir Sie daran erinnern, dass es Ihre erste Pflicht ist, als Premierminister, unparteiisch zu sein, um alle Segmente der Gesellschaft, nicht zuletzt, weil dies eine Grundregel der Demokratie.Wir verurteilen Ihren weiteren Diskurs, der weh tut und demütigt die Kinder von den Straßen in der Türkei (stigmatisiert mit dem Schlagwort der Medien ‘dünneren-süchtigen Kinder’), der bereits unter schwierigen Bedingungen leben, zu Missbrauch. Das Schicksal dieser Kinder ist nicht durch einen Mangel an Spiritualität, wie Sie angedeutet haben, wird aber von den tief verwurzelten sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes, auf die Sie als Ministerpräsident seit einem Jahrzehnt haben dazu gedient verursacht.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
Ihre vornehmste Aufgabe und Verantwortung ist es, sicherzustellen, dass alle Bürger gleichen Zugang zu einem System der Ausbildung, die wesentlich bei der Erziehung künftiger Generationen in der Lage des kritischen Denkens, der die Liebe für die Menschheit zu priorisieren und die Natur ist zu haben, und dass die Bedingungen für ein würdiges und erforderlich ehrbares Leben sind für alle zugänglich.

Schließlich haben wir, als Unterzeichner diesen Antrag, möchten unsere Besorgnis über hundert Journalisten, Tausende von Politikern, Busra Ersanli und mehr als 500 Studenten, die im Gefängnis sind, zum Ausdruck bringen. Wir unterzeichnen diese Petition zum Teil durch diese Sphäre der Angst zu brechen.

Mit unseren Respekt

Wenn Sie bei uns an und stimmen zu wollen, zu Wort melden Sie sich bitte über die Petition

Los jóvenes académicos dirigen una carta de protesta al Primer Ministro Erdogan

Estimado Primer Ministro,

Nosotros, musulmanes, cristianos, judíos o zoroastrianos, alauitas o shafi’íes, creyentes o no creyentes, ateos o agnósticos. Nosotros, jóvenes académicos comprometidos profundamente con la importancia del laicismo, valoramos como peligrosa cuando no estremecedora su declaración acerca de instruir una juventud religiosa y conservadora en Turquía.

Guardamos en nuestra memoria histórica el asesinato de Turan Dursun por sus ideales; la cruenta represión a la que tuvo que enfrentarse Aziz Nesin; las sanguinolentas masacres de Maraş y Sivas; o los deleznables asesinatos del Padre Santoro y del Editorial Zirve.

Su discurso separatista, erigido desde una convicción religiosa que se nutre de considerar el ateísmo – que resulta adoptado por cientos de miles de personas en nuestro país- como núcleo de toda maldad, deviene por completo inaceptable desde nuestro punto de vista. Le recordamos que, como Primer Ministro, Vd. tiene la imperiosa obligación de mantener y garantizar, bajo el prisma de la ecuanimidad, la igual distancia respecto de todas las religiones y creencias, al ser ésta una condición indisociable, principal y definitoria de todo sistema democrático.

Por otro lado, condenamos su discurso por tratarse de una evocación hiriente para con aquellos niños sin techo – como advierten los medios de comunicación, “los niños adictos a tíner”- que les obliga a tener que vivir y convivir en un escenario hostil, caldo de cultivo de multitud de riesgos y peligros. Tales condiciones no son consecuencia de una “carencia de fe”, si no que más bien derivan de la irresolución e inobservancia de incontables problemáticas y condiciones sociales y económicas que socavan la realidad de nuestro país y cuya administración está en sus manos desde hace una década.
Dicho esto, estimado Primer Ministro, su deber y responsabilidad primera pasa por atender y entender que la distribución de las oportunidades de educación es una necesidad primordial en el propósito de que prosperen generaciones venideras de pensamiento crítico cuyos principales valores reposen en el amor por la naturaleza y la humanidad. Solo éste será el punto de partida desde la que aspirar a proporcionar las condiciones primordiales para que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país vivan como merecen, en aras de la dignidad.

Así, firmando este texto, mostramos nuestra preocupación por la inefable situación en la que actualmente se encuentran cientos de periodistas y colegas universitarios así como miles de políticos y diputados – aparte de nuestra maestra Büşra Ersanlı-, encarcelados.

Es por todo que para derrocar este espectro de miedo firmamos esta carta.

Cordialmente,

Jóvenes académicos

Si está de acuerdo con nosotros, por favor firme la petición

Η απάντηση των νέων ακαδημαϊκών προς τον Πρωθυπουργό Ερντογάν

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εμείς, ως νεολαία και ακαδημαϊκοί της χώρας, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Εβραίοι, Αλαουίτες, Ζωροάστρες, Σαφείτες, θρησκευόμενοι και μη, άθεοι και αγνωστικιστές, όλοι μαζί με πίστη στο κοσμικό κράτος, βρίσκουμε τις πρόσφατες σας δηλώσεις σχετικά με την ανατροφή μιας θρησκευόμενης και συντηρητικής νεολαίας ιδιαίτερα ανησυχητικές και επικίνδυνες.

Η δολοφονία του Dursun Turan λόγω των πεποιθήσεων και των ιδεών του, οι ασφυκτικές πιέσεις προς τον Aziz Nesin, οι σφαγές της Μάρας και της Σίβας, και πιο πρόσφατα οι δολοφονίες του Πατέρα Σαντόρο και των εργαζομένων του εκδοτικού οίκου Zirve, είναι ακόμη νωπές στη μνήμη μας. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο μια ομιλία η οποία χρησιμεύει μόνο για να χωρίσει τους ανθρώπους με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, και στοχοποιεί τον αθεϊσμό, τον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών υιοθετούν στην Τουρκία, ως τη ρίζα κάθε κακού, είναι ακόμη πιο απαράδεκτη. Θα θέλαμε λοιπόν να σας υπενθυμίσουμε ότι πρώτιστο καθήκον σας, ως πρωθυπουργός, είναι να είστε αμερόληπτος απέναντι σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ότι αυτός είναι ο θεμελιώδης προϋπόθεση της δημοκρατίας.

Καταδικάζουμε επίσης την ομιλία σας, η οποίο χρησίμευσε μόνο για να βλάψει και να ταπεινώσει τα παιδιά που ζουν στους δρόμους (στιγματισμένα από τα μέσα ενημέρωσης ως «παιδιά εθισμένα σε εισπνεόμενες ουσίες»), τα οποία ήδη ζουν κάτω από σκληρές συνθήκες και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα δεινά αυτών των παιδιών δεν οφείλονται σε έλλειψη πνευματικότητας, όπως έχετε υπαινιχθεί, αλλά προκαλούνται από τα βαθιά ριζωμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας μας, της οποίας έχετε διατελέσει πρωθυπουργός για μια δεκαετία.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το πρώτιστο καθήκον και η ευθύνη σας είναι να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίση πρόσβαση σε ένα σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μελλοντικών γενεών και το οποίο δίνει προτεραιότητα στην αγάπη για την ανθρωπότητα και τη φύση, και να φροντίσετε οι συνθήκες που απαιτούνται για μια αξιοπρεπή και έντιμη ζωή να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Τέλος, εμείς, ως υπογράφοντες την παρούσα αίτηση, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τους πάνω από εκατό δημοσιογράφους, χιλιάδες πολιτικούς, την καθ. Büşra Ersanlı και περισσότερους από πεντακόσιους φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι κρατούνται την ώρα που συντάσσουμε αυτό το κείμενο. Υπογράφουμε αυτή την αίτηση για να διαλύσουμε το κλίμα φόβου, και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.

Με όλον τον σεβασμό μας,

Αν συμφωνείτε μαζί μας και θέλετε να ακουστείτε, παρακαλείστε να υπογράψετε την αίτηση.

www.balikbilir.org

One thought on “Video: Genç Akademisyenlerden Başbakan’a Yanıt / Young Academicians’ Protest Letter to Prime Minister Erdogan”

Yorum Yap!